Bakgrunnen for Kapellankåken – Opplysningshuset på Voss

Sidan 1906 var dette huset i Ullestadvegen 10 fast bustad for den som til ei kvar tid hadde embetet som residerande kapellan i Voss prestegjeld. Huset var altså den offisielle kapellanbustaden, og vart gjerne kalla Kapellansgarden på folkemunne. 

Foto av Kapellankåken, Ullestadvegen 10, tidlegare kapellanbustaden, kapellansgarden, på Voss. Med hagen nedanfor huset. Sett frå Gullfjordingsvegen. Flagget til topps, 17.mai 2023.
Ullestadvegen 10, med hage nedanfor huset. Sett frå Gullfjordingsvegen. Flagget til topps 17. mai 2023.

Etter at buplikta vart oppheva i 2015 skulle huset seljast, men dette drog ut. Huset vart såleis ståande tidvis tomt og tidvis utleidd som bustad for enkeltpersonar. I denne perioden var det heller ikkje noko vedlikehald å snakka om, og huset og eigedommen forfall.

Frå sikkert hald vart det fortald at huset mest sannsynleg ville å bli kjøpt opp, og rive ned av ein utbyggar som såg meir verdi i tomta enn i huset. Det var eit skrekkens scenario, sidan hagen og huset er som ein herleg liten oase å rekna, i eit fortetta sentrum. .

Med dette som eit dystert bakteppe vart det til at Trude Storheim, Linda Eide og Jan Stedje kjøpte eigedommen av eigaren, Opplysningsvesenets fond. 

Eit opplysningshus

Målet vårt med huset var å opna det opp for ålmenta, som ein kulturscene og selskapslokale. Og sidan me alle tre er opptatt av underhalding med meining i, er det ikkje tilfeldig at den åndelege grunnmuren til huset er folkeopplysning. Difor er undertittelen vår, Opplysningshuset på Voss. Me ynskjer altså at Kapellankåken, i beste folkeopplysningsånd skal gjera folk både kloke og oppglødde. At det kan vera ein stad å læra, oppleva og dela. Stikkorda her er foredrag, kurs, sjov, samtalar, minifestivalar, intimkonsertar, selskapslokale, med meir. Eit levande grendehus for Vangen, Voss og heile landet. 

Initiativtakarane til Kapellankåken – Opplsyningshuset på Voss. Linda Eide, Trude Storheim og Jan Stedje.
Dei nye – særs humørfylte – kapellanene.
Linda Eide, Trude Storheim og Jan Stedje.

Riva ned, bygga opp

Huset har blitt rehabilitert og modernisert og gjort klart til å ta i mot publikum. Det aller meste er sjølvsagt gjort av profesjonelle entreprenørar. Men me har også hatt mange dugnadstimar. For med på laget har me Kapellankåkens vener. Eit venelag med vossingar og andre, som likar ideen med huset, og som har trødd til på dugnadar og som også frametter vil hjelpa til med å avvikla aktivitetar i huset. 

Sidan me starta ombygginga, januar 2022, har det per juli 2023 blitt nærmare seksti dugnadar, der folk har stilt opp og slått ned og bært ut. Naboar har kome med kubein og fastelavnsbollar, og me har følt på ein overveldande positivitet frå folk som er glade for at huset no blir ståande og opna opp for ålmenta. 

Huset blir drive som eit ideelt as. Det vil seia at alle inntekter går til husets ve og vel.

Bilde av dugnadsgjengen 25. juni 2022
Dugnadsgjengen 25. juni 2022

Offisiell opning

Huset har hatt sine tjuvstartar, både under Vossa Jazz, og 17.mai 2023. Men offisiell opningsdato for huset er  Laurdag 26.august 2023. Og med det har ei ny historie starta for Ullestadvegen 10, Kapellansgarden på Voss.

Den som går inn døra her, skal alltid komma ut att hakket meir opplyst enn før!

KAPELLANKÅKENS MÅL HÅP OG TRU